Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie zasad przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w czasie epidemii

COVID – 19. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) zarządzam co następuje: 

§1

1. Wprowadza się zasady odbierania uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w czasie epidemii COVID-19 zwane dalej „zasadami”.

2. Zasady stanowią Załącznik nr 1 do Zarządzenia,

3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów w Szkole Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

 

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek Wojciechowicz

Zasady odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii covid19