Zarządzenie nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w czasie epidemii COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910) zarządzam co następuje:

§1

  1. Wprowadza się Regulamin Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie w trybie stacjonarnym w czasie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwany dalej Regulaminem,
  2. Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia,
  3. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 353 im.”Wielkich Odkrywców” w Warszawie.
  4. Pracownicy szkoły pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Głusek Wojciechowicz

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 353