Oferta dla uczniów klasy IV, u których stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) do klasy terapeutycznej,
na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr. 353 im. „Wielkich
Odkrywców”.

O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać mogą się uczniowie klas
trzecich szkół podstawowych, których rodzice złożą dokumenty od
13.06.2021 r. do 19.08.2021 r. w sekretariacie szkoły:

– podanie o przyjęcie do klasy terapeutycznej,

– opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą
specyficzne trudności w uczeniu się, w której zawarte jest wskazanie do
nauki w klasie terapeutycznej,

– pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie nauki przez
dziecko w klasie terapeutycznej,

– oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Uczeń/uczennica ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi uczy się w
klasie terapeutycznej do momentu zniwelowania zaburzeń rozwojowych,
wyrównania szans edukacyjnych. Uczeń/uczennica ma prawo wrócić do klasy ogólnodostępnej, nie wcześniej jednak niż od nowego okresu lub roku szkolnego.

Nauka w klasie terapeutycznej to szansa na najlepsze wykorzystanie czasu
spędzonego w szkole.

W przypadku pytań mogą Pastwo skonsultować się z dyrektorem lub
sekretariatem szkoły.

Z poważaniem

Katarzyna Głusek – Wojciechowicz

Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy terapeutycznej obowiązują terminy rekrutacji określone w terminarzu na rok szkolny 2022/2023.