O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać mogą się uczniowie klas trzecich szkół podstawowych u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) i których rodzice złożą stosowne dokumenty w terminie od 12.06.2023 r. do 25.08.2023 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr. 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie do klasy terapeutycznej,
  2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca specyficzne trudności w uczeniu się, w której zawarte jest wskazanie do nauki w klasie terapeutycznej,
  3. pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie nauki przez dziecko w klasie terapeutycznej,
  4. oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Uczeń/uczennica ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uczęszcza do klasy terapeutycznej do momentu zniwelowania zaburzeń rozwojowych, wyrównania szans edukacyjnych. Uczeń/uczennica ma prawo wrócić do klasy ogólnodostępnej, nie wcześniej jednak niż od nowego okresu lub roku szkolnego.

W przypadku pytań mogą Pastwo skonsultować się z dyrektorem lub sekretariatem szkoły.

Z poważaniem

Katarzyna Głusek–Wojciechowicz

harmonogram_kandydata_do-klasy-terapeutycznej-2023-2024

druk-podania-do-klasy-terapeutyczna

oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka-klasa-terapeutyczna