ulotka Zima w Mieście

Zasady postępowania rekrutacyjnego
do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” organizowany w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Zima w Mieście” 2019 organizowanego w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych, a także
w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz
w elektronicznym systemie zgłoszeń.
3. Nazwy i dane kontaktowe FPE podaje koordynator dzielnicowy w uzgodnieniu
z burmistrzem dzielnicy i dyrektorami szkół. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronach internetowych dzielnic oraz Feryjnych Placówek Edukacyjnych.
4. Kandydaci zapisują się na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 28 stycznia do 8 lutego 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowany jest Program „Zima
w Mieście” 2019.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
w terminie określonym harmonogramem.
6. Każdy kandydat może zarejestrować się tylko jeden raz używając numeru pesel lub jeżeli jest cudzoziemcem, używając numeru innego dokumentu. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata może skutkować brakiem możliwości przyjęcia do Programu „Zima
w Mieście” 2019.
7. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:
– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej feryjną placówką edukacyjną,
– rodzeństwo,
– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;
Wyjaśniając:
– poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej (szkoły) w tym samym terminie.
8. Uczniowie warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program. Zestawienie dostępne jest w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
9. Informację o zakwalifikowaniu:
– otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,
– można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
10. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej.
11. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
12. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się rekrutacja uzupełniająca.
13. Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca.
14. O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej.
15. Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rozumiana jest trzy dniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w Feryjnej Placówce Edukacyjnej.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Zima w Mieście” 2019 uczestnika, który:
– nie podał pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej,
– nie przestrzega regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej.
17. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Feryjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach oraz w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

Data Etap zapisów/czynności kandydata
4 grudnia
godzina 12.00 13 grudnia
godzina 12.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów.
2 stycznia
godzina 13.00 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
2 stycznia
godzina 13.00 10 stycznia godzina 10.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
Dokonanie opłaty za żywienie.
3 stycznia godzina 10.00 10 stycznia godzina 12.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie.
11 stycznia
godzina 13.00 Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku.
11 stycznia
godzina 16.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełaniająca

1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:
– tylko do FPE dysponujących wolnymi miejscami,
– zgodnie z harmonogramem.
2. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.
3. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej rejestruje się w elektronicznym systemie zgłoszeń, uzupełnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
4. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat loguje się i wybiera Feryjną Placówkę Edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
5. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, i który został przyjęty na jeden termin, a chce ubiegać się o przyjęcie do Feryjnej Placówki Edukacyjnej na drugi termin, loguje się do systemu i wybiera feryjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

Harmonogram zapisów do Programu „Zima w Mieście” 2019

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
14 stycznia godzina 8.00 16 stycznia godzina 11.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
18 stycznia
godzina 16.00 Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
18 stycznia
godzina 16.00 23 stycznia godzina 14.00 Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
21 stycznia godzina 8.00 23 stycznia godzina 16.00 Potwierdzanie woli uczestniczenia w Programie „Zima w Mieście” 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: – karty kwalifikacyjnej – potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestniczenia w Programie
24 stycznia
godzina 15.00 Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę uczestniczenia.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
25 stycznia
godzina 14.00 Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Rekrutacja na wolne miejsca

1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:
– tylko do FPE dysponujących miejscami,
– trwają od 25 stycznia 2019 r. do czasu zakończenia Programu „Zima w Mieście” 2019 tj. do 8 lutego 2019 r.
2. Kandydat, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chce ubiegać się
o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” 2019 zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
3. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do Programu „Zima w Mieście” zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
4. Kandydat, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a chce ubiegać się o przyjęcie do innej Feryjnej Placówki Edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w szkole, w której została złożona karta kwalifikacyjna
i potwierdzenie opłaty. Następnie kandydat zgłasza się do Feryjnej Placówki Edukacyjnej dysponującej wolnymi miejscami.
5. Decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Zima w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.
6. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji organizatora wypoczynku, kandydat jest zobowiązany podpisać/złożyć kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie/zwolnieniem z opłat w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku.
7. Nie złożenie dokumentów opisanych w pkt. 6 w terminie wyznaczonym przez organizatora wypoczynku jest rozumiane jako rezygnacja z udziału dziecka w Programie „Zima w Mieście” 2019.