1. Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 10 września 2012 r. (wnioski w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 353 od 1 września 2012 r.).
  2. W roku szkolnym 2012/2013 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” są uczniowie pobierający naukę w klasach I-IV szkół podstawowych:

a) z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł netto, a w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych nie przekracza kwoty 504 zł netto,

b) nieobligatoryjnie z rodzin, w których dochód na osobę przekracza 351 zł netto, ale w rodzinie występują innego rodzaju problemy (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, trudności w integracji  cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe.

Pkt b nie dotyczy uczniów pobierających naukę w klasach I szkół podstawowych.

  1. Maksymalna wartość pomocy:

 

Zakup podręczników

Osoby uprawnione

Kwota dofinansowania

Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej

180 zł

Uczeń klasy IV szkoły podstawowej

210 zł

 

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu.

  • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
  • W przypadku zakupów podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (np. przedstawiciela Rady Rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. Rada Rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U.  2012 r. Nr 0, poz. 706).