Kto może ubiegać się o stypendium?

 

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 456 zł netto, a także uczniowie otrzymujący inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, o ile łączna kwota stypendiów nie przekracza 2 120 zł.

 

Wnioski:

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można:

 

  • Pobrać u pedagoga szkolnego – Izabeli Krassowskiej w pokoju pedagoga, na parterze, za sekretariatem.
  • Wydrukować ze strony Biura Edukacji m. st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl (komunikaty – zakładka: stypendia).

 

Terminy:

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć u pedagoga szkolnego – Izabeli Krassowskiej w pokoju pedagoga, na parterze, za sekretariatem, do dnia 15 września 2013r.

 

 

 

- Wysokość i realizacja stypendium

 

 

  • Stypendium szkolne może być przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym,

 

  • Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

 

  • Miesięczna wysokość stypendium może wynosić:

 

a)     miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 zł,

b)      jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 364,80 zł do 456 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 159 zł, z zastrzeżeniem pkt b,

c)      jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 159 zł., ale nie więcej niż 212 zł,

d)     jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 364,80 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 212 zł.