Projekt „Warszawa Lokalnie” realizuje cele wskazane w „Programie Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej” na lata 2015 – 2020, w tym m. in. zadania zakresu edukacji obywatelskiej i otwierania instytucji publicznych na działania lokalne. Szkoły są ważną instytucją w środowisku lokalnym, z ogromnym potencjałem do wspierania i stymulowania rozwoju skupionych wokół nich wspólnot.

Udział naszej szkoły w projekcie pozwoli na rozwój wiedzy i zdobycie doświadczeń związanych z możliwościami oddolnych działań na rzecz wspólnoty lokalnej wśród młodych i dorosłych mieszkańców Warszawy skupionych wokół naszej szkoły.

W ramach projektu przewidziane są .:

– szkolenia dla nauczycieli,

–  lekcje wychowawcze dla klas IV – VII  – w każdej klasie wychowawca przeprowadzi lekcję dotyczącą możliwości podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań. W tym celu powstały scenariusze lekcji, opracowane przez ekspertów. Scenariusz zakłada wykonanie pracy domowej z rodzicami/opiekunami. Zadanie to będzie polegać na udziale w quizie wykonywanym online oraz wymaga przekazania przez uczniów opiekunom informacji o projekcie „Warszawa Lokalnie”,

– realizacja projektu edukacyjnego „ „Skarby” okolicy (osiedla albo dzielnicy) oczami dzieci” – jego istotą będzie uczenie się podejmowania działań oddolnych poprzez zdobycie takiego doświadczenie przy wsparciu nauczycieli. Scenariusz tego projektu będzie uwzględniał konieczność poznania i współpracy z instytucjami lokalnymi oraz włączał do działania rodziców/ opiekunów, a także społeczność szkolną. Efekty naszej wspólnej pracy zostaną zaprezentowane na Pikniku Rodzinnym w czerwcu.

 

Koordynatorzy projektu

Katarzyna Łukaszewska, Edyta Kowalczyk