Zapraszamy do udziału w dzielnicowym wokalnym konkursie ” Wygraj szansę”.

Koordynatorem szkolnym jest P. Olga Kuszpa. Eliminacje szkolne odbędą się  od 11.02.2019. do 22.02.20019. Prosimy o zgłoszenie do koordynatora, lub do Wychowawcy klasy

REGULAMIN

 

eliminacje dzielnicowe konkursu

„WYGRAJ SZANSĘ”

 

Organizator:

TV MEDIA Agencja Telewizyjno Estradowa, 92-014 Łódź, ul. Weselna 33

Organizator eliminacji:

Dzielnica Wesoła m. st. Warszawy

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy

Miejsce eliminacji:

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,

05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21

tel. 22 773 55 99

strona internetowa: www.domkulturywesola.net

e-mail: promocja@domkulturywesola.net

Termin eliminacji: 9.03.2019 r. godz. 10.00

Harmonogram występu uczestników zostanie zamieszczony na stronie Ośrodka Kultury

w Dzielnicy Wesoła po 4.03.2019 r.

Uczestnicy:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie od I klas Szkół Podstawowych, przy

czym wiek wykonawcy nie może przekroczyć 14 lat.

 1. Uczestnikiem konkursu może być tylko mieszkaniec dzielnicy Wesoła.
 2. Wykonawcy mogą towarzyszyć max. trzy osoby (nie śpiewające ale stanowiące tło

choreograficzne).

Warunki eliminacji:

 1. Solista wykonuje na scenie jedną piosenkę. Może to być piosenka wytypowana przez

Organizatora jaką jest „Takie lato” lub dowolna wybrana przez solistę piosenka

zaśpiewana w języku polskim z polskiego repertuaru.

 1. W przypadku wyboru piosenki „Takie lato” podkład muzyczny i tekst piosenki

dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Kultury.

 1. W dniu eliminacji dzielnicowych solista dostarcza podkład na płycie CD.
 2. Zgłoszenie solisty należy dostarczyć osobiście do siedziby Ośrodka Kultury

najpóźniej do dnia 4.03.2019 r. Karty zgłoszenie przesłane w formie skanu nie będą

akceptowane.

 

Nagrody festiwalowe:

Dla trzech najlepszych wykonawców przewidziane zostały nagrody.

Cele eliminacji:

 1. Odkrywanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży zwłaszcza z ośrodków

wiejskich i małych miast poprzez organizowanie konkursów, turniejów i przeglądów

piosenki.

 1. Budzenie zainteresowań kulturalnych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Popularyzacja polskiej twórczości artystycznej.
 3. Systemowe organizowanie promocji dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży

pod względem artystycznym oraz ułatwienie im startu do sukcesu.

 1. Wspieranie najzdolniejszych wokalistów.
 2. Rozwijanie talentów.
 3. Upowszechnianie Kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
 4. Konfrontacja i aktywizacja środowisk szkolnych.
 5. Inspirowanie wykonawców do dalszych poszukiwań i doskonalenia warsztatu
 6. Wyłonienie jednego reprezentanta dzielnicy, który będzie brał udział w kolejnych

etapach konkursu.

Ustalenia organizacyjne eliminacji:

 1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do konkursu zobowiązane są

do sfinansowania i ubezpieczenia przejazdu we własnym zakresie.

 1. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do

rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas konkursu w zakresie ich

rejestracji i publicznego wykorzystywania na potrzeby promocji wydarzenia.

Kryteria oceny Jury:

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

– dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, aranżacja muzyczna),

– interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści

piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),

– technika wokalna oraz dykcja.

Postanowienia końcowe:

 1. Od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania.
 2. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu.

 

Finał konkursu odbędzie się 27 marca 2019 r. w Sali Kina Wołomin przy ul. Mickiewicza 9

o godz. 11.00.