Od października 2012 roku zmianie uległo tzw. kryterium dochodowe umożliwiające ubieganie się o dofinansowanie posiłków z ośrodków pomocy społecznej i obecnie wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie.

 W związku z tym warszawskie ośrodki pomocy społecznej przyznają dofinansowanie posiłków dla uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, to jest kwoty 912 zł netto.

Uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji  materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków pomocy społecznej, mogą otrzymywać Stypendium „Posiłek dla ucznia”.